Huurwaarborg

Informatiedocument over het verzekeringsproduct (april 2021)

Afgevaardigde makelaar:         GARANTIR BV
Product:                                       Financiële waarborg in het kader van de huurwaarborg

Dit informatiedocument is bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering.
Dit document is niet op uw specifieke behoeften toegesneden en de hierin vervatte informatie en verplichtingen zijn niet uitputtend. Voor bijkomende informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen verwijzen we u naar de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering.

Om welk type verzekering gaat het?

Bij de ondertekening van een huurovereenkomst voor een onroerend goed wordt de huurder gevraagd om een huurwaarborg te verstrekken. Met onze waarborgovereenkomst kan de huurder een waarborg krijgen en de huurovereenkomst ondertekenen zonder het in de overeenkomst vastgestelde bedrag te blokkeren. Als de huurder zijn schulden niet betaalt tijdens de huurperiode, zal de verhuurder er alles aan doen om betaald te krijgen. Als de uitvoering van een gerechtelijk vonnis in laatste instantie niet toelaat de schulden kwijt te schelden doordat de huurder insolvent is, zal GARANTIR als waarborg het bedrag van de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk voorschieten aan de verhuurder.

De huurder betaalt GARANTIR het bedrag van het betaalde voorschot en de eventuele invorderingskosten binnen dertig dagen terug.

IPID inbegrepen verzekering

Wat is verzekerd?

U sluit een waarborgovereenkomst af om uw verbintenissen in het kader van de huurovereenkomst voor een onroerend goed te garanderen. Met die waarborgovereenkomst kunt u de verhuurder waarborgen in het kader van de huurwaarborg.

Het bedrag van de waarborgovereenkomst is het bedrag van de huurwaarborg dat in de huurovereenkomst is vastgesteld.

Een huurwaarborgverzekering dient om de verhuurder te bewijzen dat u zich niet op uw totale insolvabiliteit zal kunnen beroepen bij de afwikkeling van een bewezen schadegeval.

Een huurwaarborgverzekering is een gewone financiële garantie die wordt verstrekt bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

IPID uitgesloten verzekering

Wat is niet verzekerd?

× Een huurwaarborgverzekering is niet bedoeld om de betaling van de schulden aan de verhuurder te financieren. De huurder blijft volledig aansprakelijk voor de schulden die voortvloeien uit de huurovereenkomst en zal als enige aansprakelijk zijn voor die schulden.

× Een huurwaarborgverzekering is geen woningverzekering en ook geen brandverzekering. Die vergoedt geen schade aan de woning.

× De huurwaarborgverzekering is geen solidaire waarborg, want daarmee kan de verhuurder niet op eerste verzoek de schulden van de huurder vergoed krijgen. De verstrekte waarborg is een gewone waarborg, die slechts kan worden uitgeoefend na bewijs van de uitvoerbare veroordeling en de insolventie van de huurder.

IPID beperkingen verzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! We geven geen garanties af ter dekking van verbintenissen tussen een huurder en een onderhuurder.

IPID dekkingsgebied verzekering

Waar ben ik gedekt?

U kunt alleen intekenen op de waarborg als het gehuurde goed in België gelegen is.

IPID verplichtingen verzekering

Wat zijn mijn verplichtingen?

Om een waarborg aan te vragen, moet u meerderjarig zijn. Als we het bedrag van de waarborg geheel of gedeeltelijk aan de verhuurder moeten betalen, moet u ons dat binnen 30 dagen terugbetalen.

IPID verzekeringspremie

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U betaalt de eerste jaarpremie bij de afgifte van de waarborg. Daarna houden we de jaarpremie elk jaar op de verjaardatum van de overeenkomst bij u in.

IPID duur dekking verzekering

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De waarborg gaat in op de in het waarborgcertificaat vermelde datum. Die eindigt in geval van een gezamenlijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder, of van rechtswege 6 maanden na het einde van de huurovereenkomst als de verhuurder geen aanspraak maakt.

IPID annulering verzekering

Hoe kan ik mijn overeenkomst annuleren?

U kunt uw huurwaarborg annuleren door ons een annuleringsverzoek te sturen. Om de overeenkomst te annuleren, hebt u de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.