voorwaarden
bruikbaar

Deze website toegankelijk op het adres https://garantie.be (hierna de “Site” genoemd) wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap GARANTIR, een Belgische naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel op de Jubileumlaan 71B3 te Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BE 0761.516.118) en bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (hierna “GARANTIR”).

De site wordt gehost door OVH SAS, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix in Frankrijk.

Toegang tot en browsen op de Site betekent op zich een aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Servicevoorwaarden”). Door de Site te bezoeken, op welke manier dan ook (inclusief computer, mobiel, tablet, enz.), erkent de Gebruiker deze voorwaarden te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe ze zonder voorbehoud na te leven.

De hieronder gedefinieerde termen hebben de volgende betekenis:

“Persoonlijke gegevens” betekent met betrekking tot EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (algemene verordening betreffende de gegevensbescherming) “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen, specifiek voor zijn fysieke, fysiologische, psychologische, economische, culturele of sociale ”. Persoonlijke gegevens omvatten met name gegevens die de identificatie van gebruikers mogelijk maken.

“Gebruiker”: verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Site (bijvoorbeeld een bezoeker) en wiens persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld.

“Terminal” verwijst naar de verschillende media waarmee de site toegankelijk kan zijn. Terminals zijn met name smartphones, tablets, microcomputers via internet (pc of Apple) en elk object dat zowel met een ander object als met internet is verbonden / verbindbaar is.

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is om de voorwaarden vast te stellen voor toegang, levering en gebruik van de site, de functionaliteiten en de inhoud ervan door gebruikers. De Gebruiker die weigert de algemene gebruiksvoorwaarden na te leven, mag de Site niet bezoeken of gebruiken.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindend contract dat afdwingbaar is tegen gebruikers die de site op welke manier dan ook bezoeken, doorbladeren en gebruiken.

GARANTIR verzamelt persoonlijke gegevens over gebruikers als onderdeel van hun browsen op de site.

Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder met de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

GARANTIE nodigt Gebruikers uit om het Privacybeleid te raadplegen om meer te weten te komen over de verwerking van Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd als onderdeel van hun toegang tot en gebruik van de Site en om hun rechten op dergelijke verwerking te kennen.

GARANTIR is de eigenaar van de domeinnaam https://www.garantie.be/.

De site en elk van de elementen waaruit de site bestaat (afbeeldingen, illustraties, foto’s, geluiden, knowhow, teksten, grafische afbeeldingen, enz.), inclusief software en databases (hierna de “inhoud”), zijn met name beschermd door intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder auteursrechten, modellen en modellen en merkrechten.

Dus, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud het exclusieve eigendom van GARANTIR, een derde partij of een partner die gebruiksrechten heeft verleend aan GARANTIR. GARANTIR verleent geen enkele licentie of licentie op alle of een deel van de Inhoud of enig ander recht dan het gebruik van de Site onder de voorwaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker erkent deze rechten en verbindt zich ertoe deze te respecteren. Elk gebruik, wijziging, reproductie, extractie, weergave en vertaling, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud op welke manier dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GARANTIR of de houder van het beschermde teken.

Voor het aanmaken van een gebruikersaccount is het verzamelen van informatie op het moment van registratie op de site noodzakelijk en verplicht. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt met respect voor de privacy. De Gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De uitoefening van dit recht wordt uitgevoerd door:

  • Het contactformulier;
  • Door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail op [email protected]

Elke creatie van links naar de Site, elke framing van de Site, en meer in het algemeen elk gebruik van een element waaruit de Site bestaat, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van GARANTIR en kan op elk moment en naar eigen goeddunken worden ingetrokken. .

Alle sites met een hyperlink naar de Site vallen niet onder de controle van GARANTIR. Bijgevolg wijst GARANTIR elke verantwoordelijkheid (met name redactioneel) met betrekking tot deze sites af.

GARANTIR kiest de links naar sites die op de Site worden weergegeven met zorg, maar wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites, hun wettigheid, nauwkeurigheid of functie en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat door gebruikers kan worden gemaakt.

Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Het gebruik van de site is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van gebruik. GARANTIR behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Om van deze eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn, wordt Gebruikers aangeraden de algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Gebruikers verbinden zich ertoe deze algemene gebruiksvoorwaarden na te leven. Gebruikers verbinden zich er in het bijzonder toe zich te gedragen in overeenstemming met alle bepalingen van deze paragraaf en in het bijzonder:

Geen valse identiteit te gebruiken met als doel anderen te misleiden en om valse, toegeëigende of foutieve contactgegevens te GARANTIR;
Iemand geen schade berokkenen via de Site;
Probeer niet zonder toestemming de kwetsbaarheid van de site te onderzoeken of te testen, of beveiligings- en authenticatiemaatregelen te schenden;
om de Site of de servers of netwerken verbonden met de Site niet te verstoren of te onderbreken, of de vereisten, procedures, regels of voorschriften van de netwerken verbonden met de Site te schenden;
Probeer het gebruik van de diensten die door de Site worden aangeboden niet te ondermijnen of te ondermijnen;
Maak geen onnodige persoonlijke, professionele of vertrouwelijke informatie openbaar, gevoelig of van derden;
Afzien van het verwerken van persoonlijke gegevens die zijn verkregen op/via of met behulp van de Site en in het bijzonder elke verzameling, elk misbruik en elke handeling die inbreuk kan maken op de privacy of reputatie van andere Gebruikers of enige andere natuurlijke of rechtspersoon.

Gebruikers moeten zich houden aan de regels met betrekking tot intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud van de Site, of het nu gaat om de intellectuele rechten van GARANTIR of van derden.

GARANTIR kan op elk moment en om welke reden dan ook alle middelen gebruiken om zonder voorafgaande kennisgeving een einde te maken aan het gebruik van de site door de gebruiker of aan alle of een deel van de diensten die door de site worden geleverd voor elk gedrag dat in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden, onverminderd eventuele schade en belangen die GARANTIR zich het recht voorbehoudt om van de Gebruiker te vorderen in geval van niet-naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker gebruikt de Site op eigen risico en erkent dus dat hij deze onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. Het is aan hem om zich te beschermen tegen de gevaren van internet, en in het bijzonder om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die zijn computer of zijn hardware zouden kunnen aantasten. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot het internet en dus tot de Site.

GARANTIR besteedt de grootste zorg en implementeert alle middelen om kwaliteitsinformatie op de Site te verspreiden, die regelmatig wordt bijgewerkt. GARANTIR kan echter niet instaan ​​voor de juistheid en volledigheid van al deze informatie. Bovendien is de Site onderhevig aan wijzigingen en ontwikkelingen zonder voorafgaande kennisgeving.

GARANTIR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en diensten. GARANTIR is slechts gebonden aan een eenvoudige middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die zij ter beschikking stelt aan personen die toegang hebben tot haar Site. De Gebruiker erkent dus deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken en is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van dit gebruik.

Meer in het algemeen kan GARANTIR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de informatie op deze Site, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen.

GATANTIR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot haar Site, enige onderbreking of verwijdering van de Site en haar diensten, het optreden van bugs of voor enige schade die voortvloeit uit frauduleuze inbraak door een derde partij vanaf de Site.

In geval van overmacht, computer- of technische problemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of om onderhoudsredenen en zonder dat deze lijst volledig is, kan de toegang tot de hele of een deel van de site worden opgeschort of verwijderd door een eenvoudige beslissing van GARANTIR.

In het geval dat een van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, in het bijzonder als gevolg van een wijziging in wetgeving, regelgeving of door een rechterlijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving aantasten andere clausules van de algemene voorwaarden bruikbaar.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de schending van de algemene gebruiksvoorwaarden gesloten tussen GARANTIR en de Gebruiker, zelfs in het geval van meerdere verweerders, zal, bij gebreke van een minnelijke schikking, de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van Brussel.