DE HUURWAARBORG
ZONDER BANKDEPOSITO

1

U vult ons formulier in en aanvaardt ons contract van solidaire huurwaarborg.

U hebt een garant

2

Uw borgstellingsbewijs wordt naar uw verhuurder gestuurd om uw huurwaarborgverplichtingen te dekken.

Uw verhuurder heeft een waarborg

3

U kunt uw huurovereenkomst ondertekenen zonder meerdere maanden huur te moeten blokkeren op een bankrekening.

U ondertekent de huurovereenkomst onmiddellijk

De huurder BLOKKEERT GEEN GELD

De huurder stort geen geblokkeerde fondsen op een bankrekening. We stellen ons solidair garant bij de verhuurder voor de gehele duur van de huurovereenkomst.

Geen aanbetaling geblokkeerd
Kredietwaardige huurder

DE VERHUURDER VERKLEINT ZIJN RISICO'S

Als solidaire garant controleren we de solvabiliteit van de huurder en staan we de verhuurder bij in het beheer van eventuele schadegevallen met een perfecte reactiviteit.

100% DIGITALE INSCHRIJVING IN 3 KLIKKEN

Met onze tools kunnen we in slechts enkele minuten een volledig online inschrijvingstraject aanbieden.

> VERKRIJG UW HUURWAARBORG

ONZE VERPLICHTINGEN

Verhuur van onroerend goed

Verhuur vergemakkelijken

De huurder kan zich verbinden zonder 25% van de jaarlijkse huur te moeten blokkeren. Zonder geblokkeerde fondsen zal de huurder gemakkelijker de huur kunnen betalen.

Onroerend goed garantie

Solvabiliteit controleren

Met onze beheertools kunnen we de solvabiliteit van een toekomstige huurder inschatten en de solvabiliteitsrisico's identificeren tijdens de huurovereenkomst.

Huurder borg

Het financiële risico dragen

We stellen de huurder vrij en stellen de verhuurder gerust over de last van het financiële risico op de door de partijen ondertekende huurovereenkomst.

Management location

Schadebeheer

Als financiële partij bij het contract zijn we rechtstreeks betrokken bij het schadebeheer tijdens de huurovereenkomst.

Donor ondersteuning

Reactieve online ondersteuning

Een van de toegevoegde waarden van onze diensten is onze onmiddellijke reactiviteit, onafhankelijk van de gekozen steun om contact met ons op te nemen. De zorg voor klantenservice zit in ons DNA.

Digitale verzekering

100% digitale inschrijving

Onze fundamenten zijn digitaal. We maken maximaal gebruik van wat informatica en netwerken kunnen bieden om onze dienstverleningsopdracht te vereenvoudigen.

KRIJG NU UW WAARBORG

Het proces verloopt online, u hoeft alleen de stappen te volgen om het inschrijvingsformulier in te vullen en uw borgstellingsbewijs voor de huurwaarborg te krijgen

De huurwaarborg is een garantie die door een huurder wordt verstrekt ten behoeve van zijn verhuurder als onderdeel van het huurcontract dat zij samen ondertekenen. Deze zekerheid stelt de verhuurder in staat om zich te garanderen in geval de huurder een van zijn verplichtingen uit het huurcontract niet nakomt.

De huurwaarborg gestort op een geblokkeerde rekening

Dit is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg in België. De huurder opent een speciale rekening bij zijn bank waar hij het door de verhuurder gevraagde bedrag van de huurwaarborg betaalt. In ruil daarvoor produceert de bank een certificaat dat bij ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder wordt verstrekt.

Deze rekening is geblokkeerd voor de duur van de huurovereenkomst en kan alleen worden vrijgegeven in onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij rechterlijke beslissing.

De belangrijkste banken die dit speciale huurgarantierekeningensysteem in België aanbieden, zijn hier opgesomd:

Het is ook mogelijk om deze gelden over te maken naar het depositobureau met behulp van de e-DEPO-service die gratis wordt aangeboden door het Openbaar Ministerie van Financiën.

bankgarantie

Dit type garantie wordt verstrekt door de bank van de huurder. Dit is de bank die de rekening beheert waarop het inkomen van de huurder wordt gestort. De bank schakelt namens haar opdrachtgever in door ten behoeve van verhuurder voor haar opdrachtgever de huurder in te staan.

De bank kan op grond van solvabiliteit niet weigeren deze garantie aan haar cliënt te verstrekken. Als tegenprestatie verbindt de huurder zich ertoe het totale bedrag van deze waarborg opnieuw samen te stellen voor het einde van de initiële looptijd van de huurovereenkomst (maximum 3 jaar). De huurder moet zich organiseren om zijn beroepsinkomsten te innen van een rekening geopend bij dezelfde bank.

Indien de huurder de reguliere reconstructie van de garantiebetalingen bij zijn bank stopzet, kan de bank de volledige en onmiddellijke reconstructie van de huurgarantie door de huurder eisen.

De bankgarantie bij het OCMW

Het OCMW is het openbaar centrum voor sociale actie. In elke gemeente of stad in België is er een OCMW, alle mensen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen genieten van de sociale bijstand van het OCMW.

In het kader van de OCMW huurwaarborg moet de huurder die niet over voldoende middelen beschikt, contact opnemen met het OCMW van zijn gemeente. Het OCMW ondersteunt het bij het verkrijgen van een bankgarantie op basis van de verbintenis van het OCMW.

huurwaarborg geïndexeerd op basis van een verzekeringscontract

In het kader van een huurwaarborg afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij is het principe eenvoudig: de huurder sluit een levensverzekeringscontract af en stort het bedrag van de huurwaarborg erop. De makelaar die de operatie organiseert, legt het certificaat voor aan de verhuurder om hem te verzekeren dat de huurwaarborg is vastgesteld. De fondsen worden geblokkeerd en op een levensverzekeringscontract geplaatst. De in verband met de investering geactiveerde rente wordt in het verzekeringscontract gestort.

Het vrijgeven van de huurwaarborg kan alleen plaatsvinden na gezamenlijk akkoord van verhuurder en huurder, of bij rechterlijke uitspraak. Bij het vrijgeven van de huurwaarborg ontvangt de huurder de gekapitaliseerde rente.

Het meest voorkomende contract in België is de huurwaarborg van Korfine.

De huurwaarborg wordt gegarandeerd door een garantsteller

De borgstelling is mogelijk in het kader van een huurgarantie. De waarborgsom van de huurder kan afkomstig zijn van een goede borgsom of van een financiële instelling.
De huurder kan een waarborgsom krijgen van een natuurlijk persoon zoals een vriend of familielid.

Het is ook mogelijk om een ​​waarborgsom te krijgen bij een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling.

De huurder betaalt in ruil voor de waarborgsom een ​​jaarlijkse premie die wordt geïndexeerd op het gegarandeerde bedrag. Het grote voordeel voor de huurder is dat ze geen geld hoeven op te sluiten om het onderpand te krijgen. Wij bieden deze mogelijkheid om snel en zonder geldblokkering een huurwaarborg te verkrijgen.

De federale regels die voortvloeien uit de huurwet werden op het niveau van elk gewest in België vervangen door hun eigen wetgeving. In feite definieerde elk gewest in 2018 voor Brussel en Wallonië, en in 2019 voor Vlaanderen, zijn eigen regels op het vlak van residentiële huurovereenkomsten en dus het bedrag van de huurwaarborg.

Het wettelijk maximaal toegestane bedrag voor de huurgarantie verschilt naargelang het type huurgarantie en ook volgens de 3 gewesten in België:

  • In het kader van een eenvoudige bankgarantie of een bankgarantie gefaciliteerd door het OCMW, bedraagt ​​het bedrag van de huurwaarborg 3 maanden huur voor het gehuurde, ongeacht het Belgische gewest waar het vastgoed zich bevindt.
  • Als onderdeel van een huurgarantie vastgesteld op een geblokkeerde rekening:

De verplichtingen van de huurder die onder de huurwaarborg vallen, worden vastgelegd in het huurcontract tussen de huurder en de verhuurder. Het leasecontract kan op verschillende manieren worden opgesteld, het kan erin voorzien dat:

De huurwaarborg dekt alle verplichtingen

Als uit de huurovereenkomst blijkt dat de huurgarantie “alle verplichtingen” van de huurder dekt , dan vallen alle verplichtingen van de huurovereenkomst onder de garantie. De verhuurder kan de huurgarantie gebruiken ter financiering van:

  • Onbetaalde huren
  • Onbetaalde huurlasten
  • Huurschade
  • Elke andere niet-nagekomen financiële verplichting.

De huurwaarborg is beperkt tot huurschade

In sommige gevallen kan het leasecontract voorzien in een beperking van de reikwijdte van de huurwaarborg tot alleen huurschade. De door de huurder verstrekte garantie kan daarom alleen worden aangesproken om de verhuurder van het gehuurde te beschermen tegen huurschade die de huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zou veroorzaken. De verhuurder zorgt er dus voor dat de huurder kan betalen wanneer het nodig is om de schade in het gehuurde te herstellen.

In dat geval zal de verhuurder geen gebruik kunnen maken van de garantie in het kader van niet-betaling van huurprijzen.

De termijn voor het verstrekken van een huurwaarborg varieert. De deadline is afhankelijk van het soort garantie en van de derde partij waarop de huurder zich borg stelt. Hier zijn de geschatte tijden voor de belangrijkste mechanismen voor het verkrijgen van een huurgarantie:

Termijnen voor een garantie op een geïndividualiseerde bankrekening

Alle banken in België bieden deze geïndividualiseerde rekeningdienst aan, aangeduid als huurgarantie. Elke bank heeft zijn eigen deadline voor het openen van een rekening. Sommige banken bieden een online inschrijfformulier aan, maar de handmatige controle van een bankrekeningbeheerder is dan nodig om een ​​nieuwe rekening te openen.

Of het proces nu online kan worden gestart of dat de huurder naar een makelaar moet gaan, over het algemeen moet minimaal een paar dagen worden verwacht om een ​​individuele huurgarantierekening bij een bank te krijgen.

Tijdens perioden van opsluiting als gevolg van COVID-19 zijn deze termijnen aanzienlijk verlengd omdat het moeilijker is om een ​​gesprekspartner in een bureau te bereiken.

Deadlines voor een e-DEPO-garantie

Om een ​​bestand online op e-DEPO te openen, moet u de stappen volgen die door de federale overheidsdienst online zijn vastgelegd. Sommige informatie, zoals uw donoridentificatiecode, kan moeilijk zijn en het proces vertragen. Over het algemeen duurt het enkele dagen voordat deze huurwaarborg verkregen op e-DEPO is vastgesteld ;

Termijnen voor een bankgarantie

Om een ​​bank garant te laten staan ​​voor een huurder door een bankgarantie af te geven, moet de bank een aanvraagdossier voor storting instrueren.

De bank wordt gevraagd om namens de huurder en daarmee de bank garant te staan. De huurder moet een dossier samenstellen dat de solvabiliteitssituatie van de bank weergeeft. De samenstelling van dit bestand dan de instructie binnen de bank vergt een langere periode dan in het kader van een huurwaarborg op een individuele rekening.

De huurder moet onder meer aantonen dat hij in staat zal zijn om het bedrag van de waarborg terug te verdienen door maandelijkse afbetalingen in maximaal 3 jaar.

Het verkrijgen van een bankgarantie duurt doorgaans enkele weken..

Termijnen voor een garantie door een borgstelling van een derde

Wanneer de huurwaarborg is gebaseerd op een borgstellingsgarantie, is het het proces van het verkrijgen van deze borgstelling die de tijd bepaalt die nodig is voor het opstellen van de garantie.

Als de garantie bijvoorbeeld afkomstig is van een familielid, moet deze het solvabiliteitsdossier van dit familielid bevatten om aan de verhuurder te worden voorgelegd voor acceptatie van het deposito.

Een ander voorbeeld: als de aanbetaling wordt verkregen van een verzekeringsmaatschappij, zal deze laatste ook een aanvraagprocedure voor een aanbetaling moeten volgen.

In het kader van het verkrijgen van een borgsom als huurgarantie is de te verwachten periode minimaal 1 week en kan oplopen tot enkele weken.

Levertijden op Garantie.be

Deze oplossing biedt de snelste tijd om de huurwaarborg te verkrijgen.
U kunt uw huurwaarborg in minder dan een uur krijgen.

De huurwaarborg is een van de verplichte documenten die moeten worden verstrekt bij het ondertekenen van de huurovereenkomst voor een woning. Het is gebruikelijk om het huurgarantiecertificaat af te geven alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen.

Als de huurwaarborg wordt gevormd door de betaling van het bedrag op een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening bij een bank, moet het bedrag enkele dagen vóór de geplande datum van ondertekening van het huurcontract worden overgemaakt. In deze periode kan de bank de aankomst van het bedrag op de geblokkeerde rekening noteren en de huurwaarborg afgeven. Vervolgens wordt het attest van het stellen van de garantie door de bank per post en / of e-mail naar de verhuurder gestuurd.

Er zijn verschillende soorten steun in België om het verkrijgen van een huurwaarborg te vergemakkelijken. Deze hulpmiddelen zijn voorbehouden aan mensen met onvoldoende financiële middelen.

In België wordt op regionaal niveau hulp geboden. De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voornamelijk geboden door het Huisvestingsfonds en het Fonds Brugal.