De huurwaarborg
zonder bankdeposito

Eenvoudig en snel via internet, zonder afspraak, zonder vertraging

1

U vult het formulier in en accepteert de voorwaarden van ons huurwaarborg contract

2

Dan sturen wij ter dekking van uw huurwaarborg een garantiebewijs naar uw verhuurder.

3

U tekent uw huurcontract zonder dat u enkele maanden huur op een bankrekening hoeft te blokkeren.

Hoe het werkt

Huurwaarborg

De huurder dient zijn aanvraag online in. De verhuurder ontvangt het garantiebewijs direct.

Gegarandeerd profiel

DE VERHUURDER VERKLEINT ZIJN RISICO'S

Als garant controleren we de solvabiliteit van de huurder en staan we de verhuurder bij in het beheer van eventuele schadegevallen met een perfecte reactiviteit.

DE HUURDER BLOKKEERT GEEN GELD

De huurder stort geen geblokkeerde fondsen op een bankrekening. We stellen ons garant bij de verhuurder voor de gehele duur van de huurovereenkomst.

geld storten

ONZE VERPLICHTINGEN

Onroerende verhuur

Verhuur vergemakkelijken

De huurder kan zich verbinden zonder 25% van de jaarlijkse huur te moeten blokkeren. Zonder geblokkeerde fondsen zal de huurder gemakkelijker de huur kunnen betalen.

Onroerende waarborg

Solvabiliteit controleren

Met onze beheertools kunnen we de solvabiliteit van een toekomstige huurder inschatten en de solvabiliteitsrisico's identificeren tijdens de huurovereenkomst.

Waarborg huurder

Het financiële risico dragen

We stellen de huurder vrij en stellen de verhuurder gerust over de last van het financiële risico op de door de partijen ondertekende huurovereenkomst.

Management verhuur

Schadebeheer

Als financiële partij bij het contract zijn we rechtstreeks betrokken bij het schadebeheer tijdens de huurovereenkomst.

Ondersteuning huurder

Snelle online ondersteuning

Een van de toegevoegde waarden van onze diensten is onze onmiddellijke reactiviteit, onafhankelijk van de gekozen steun om contact met ons op te nemen. De zorg voor klantenservice zit in ons DNA.

Digitale verzekering

100% digitale inschrijving

Onze fundamenten zijn digitaal. We maken maximaal gebruik van wat informatica en netwerken kunnen bieden om onze dienstverleningsopdracht te vereenvoudigen.

Ontdek de huurwaarborg

De huurwaarborg is een waarborg die een huurder ten gunste van zijn verhuurder verstrekt in het kader van de huurovereenkomst die ze samen ondertekenen. Met die zekerheid kan de verhuurder zich verzekeren ingeval de huurder een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt.

De huurwaarborg kan verschillende vormen aannemen, die we u hieronder voorstellen. We beschrijven ook hoe het werkt en wat het maximumbedrag is naargelang de regio.

U kunt uw huurwaarborg online verkrijgen. Er bestaan verschillende vormen van waarborgen die de huurder op het internet kan aanvragen. De meest interessante vorm is de door Garantir voorgestelde waarborgformule, waardoor u geen fondsen op een rekening hoeft te blokkeren.

De huurwaarborg gestort op een geblokkeerde rekening

Dat is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg in België. De huurder opent een speciale rekening bij zijn bank waarop hij het bedrag van de door de verhuurder gevraagde huurwaarborg stort. In ruil daarvoor legt de bank een attest over dat bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder moet worden bezorgd.

Die rekening wordt geblokkeerd voor de gehele duur van de huurovereenkomst en kan alleen worden vrijgegeven in onderlinge overeenstemming tussen de verhuurder en de huurder aan het einde van de huurovereenkomst of bij rechterlijke beslissing.

Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste banken in België die dat rekeningstelsel voor de huurwaarborg aanbieden:

Het is ook mogelijk om die fondsen aan de Depositokas te storten via de dienst e-DEPO die gratis wordt aangeboden door het door het openbaar ministerie van Financiën.

De bankwaarborg

De bankwaarborg wordt verstrekt door de bank van de huurder. Dat is de bank die de rekening beheert waarop de inkomsten van de huurder worden gestort. De bank verbindt zich ertoe voor rekening van haar klant op te treden door zich borg te stellen voor haar klant, de huurder, ten gunste van de verhuurder.

Het gaat in feite om een vorm van huurwaarborglening. Die lening, daarentegen, is renteloos voor de bank.

De bank kan die waarborg aan haar klant niet weigeren om redenen van solvabiliteit. In ruil daarvoor verbindt de huurder zich ertoe om de waarborg op zijn oorspronkelijk bedrag te brengen vóór het einde van de oorspronkelijke duur van de huurovereenkomst (maximum 3 jaar). De huurder moet ervoor zorgen dat hij zijn beroepsinkomsten kan ontvangen op een rekening die bij dezelfde bank is geopend.

Als de huurder de regelmatige stortingen voor de samenstelling van de waarborg bij zijn bank stopzet, kan de bank de volledige en onmiddellijke samenstelling van de huurwaarborg door de huurder eisen.

De bankgarantie met het OCMW

Het OCMW is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Er is een OCMW in elke gemeente of stad in België. Alle mensen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen een beroep doen op de sociale bijstand van het OCMW.

In het kader van de huurwaarborg OCMW moet de huurder die niet over voldoende middelen beschikt, zich richten tot het OCMW van zijn gemeente. Het OCMW helpt de huurder bij het verkrijgen van een bankwaarborg, die op de verbintenis van het OCMW berust.

Een bepaald deel van het woningaanbod in sociale huisvesting in België wordt beheerd door sociale huisvestingsagentschappen. Deze openbare instanties beheren een woningvoorraad die wordt aangehouden door particuliere investeerders voor huurders die voldoen aan de voorwaarden voor sociale huisvestingsmiddelen.

Huurwaarborg geïndexeerd aan een verzekeringscontract

In het kader van een huurwaarborg samengesteld bij een verzekeringsmaatschappij is het principe eenvoudig: de huurder sluit een levensverzekeringscontract af en stort er het bedrag van de huurwaarborg op. De makelaar die de transactie organiseert, legt het attest over aan de verhuurder om hem ervan te verzekeren dat de huurwaarborg is samengesteld. De fondsen worden geblokkeerd en op een levensverzekeringscontract geplaatst. De in het kader van de investering gekapitaliseerde rente wordt in het verzekeringscontract gestort.

De huurwaarborg kan alleen worden vrijgemaakt met de gezamenlijke instemming van de verhuurder en de huurder of door een rechterlijke beslissing. Wanneer de huurwaarborg wordt vrijgemaakt, ontvangt de huurder de gekapitaliseerde rente.

Het meest voorkomende contract in België is de huurwaarborg van Korfine.

De huurwaarborg gewaarborgd door een garant

De waarborgstelling is mogelijk in het kader van een huurwaarborg. De waarborg van de huurder kan komen van een naaste garant of een financiële instelling. De huurder kan een waarborg krijgen van een natuurlijk persoon, zoals een vriend of familielid.

Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen van een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling.

In ruil voor de waarborg betaalt de huurder een jaarlijkse premie die geïndexeerd wordt aan het gewaarborgde bedrag. Het grote voordeel voor de huurder is dat hij geen fondsen hoeft te blokkeren om de garantie te verkrijgen. We bieden die mogelijkheid om snel een huurwaarborg te verkrijgen zonder fondsen te blokkeren.

De werking van de waarborg die bij de ondertekening van de huurovereenkomst wordt verleend, is vrij eenvoudig en wordt als volgt beschreven:

Samenstellen van de waarborg

De huurder dient allereerst zijn huurwaarborg te stellen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, de belangrijkste vormen van constitutie zijn:

  • Geld blokkeren op een speciale eigen rekening
  • Vraag een bankgarantie aan bij de bank
  • Vraag een huurwaarborg van een garant

Het bedrag van de waarborg verschuldigd door de verhuurder is wettelijk beperkt in België. De huisvestingscode van elk van de 3 administratieve gewesten bepaalt de wettelijke limiet van het te betalen bedrag voor de huurwaarborg.

Bewijs van de waarborg

Zodra de borgstelling is vastgesteld, maakt de vestiging die het bestaan ​​van de huurwaarborg vaststelt een huurwaarborgcertificaat op dat naar de verhuurder van het huurobject wordt gestuurd.

Dit garantiebewijs wordt gebruikt om de verhuurder te certificeren dat de huurder zijn huurwaarborg heeft gesteld alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen.

Gebruik van de huurwaarborg

Geblokkeerde of geborgde fondsen om als onderpand te dienen, worden gebruikt om de financiële verplichtingen van de huurovereenkomst te dekken die de huurder niet is nagekomen. Om het geld of de borgsom te krijgen, moet de verhuurder eerst juridische stappen ondernemen tegen de huurder en de verkregen uitspraak uitvoerbaar maken.

Vrijmaking van de huurwaarborg

De blokkering van gelden of de borgstellingsverplichtingen eindigen aan het einde van de huurleaseverplichtingen. Wanneer de huurovereenkomst is geëindigd en de verhuurder geen onbetaalde vordering indient, kan de huurgarantie worden vrijgegeven. Om de vrijgave van de huurgarantie te verkrijgen, dient de huurder een restitutieverzoek in te vullen, dat mede ondertekend moet worden door de huurder en de verhuurder.

De federale regels die voortvloeiden uit de huurwet zijn op het niveau van elk Gewest in België vervangen door een eigen wetgeving. In 2018 voor Brussel en Wallonië en in 2019 voor Vlaanderen heeft elk Gewest immers zijn eigen regels vastgesteld inzake woninghuurovereenkomsten en dus ook het bedrag van de huurwaarborg.

Het wettelijk toegestane maximumbedrag voor de huurwaarborg verschilt naargelang het type waarborg en ook naargelang de 3 Gewesten in België:

  • In het geval van een gewone bankwaarborg of een door het OCMW gefaciliteerde bankwaarborg, is het bedrag van de verstrekte waarborg gelijk aan 3 maanden huur van het gehuurde goed, ongeacht het Belgische Gewest waar het goed zich bevindt.
  • In het kader van een huurwaarborg samengesteld op een geblokkeerde rekening:

De door de huurwaarborg gedekte verbintenissen van de huurder worden vastgelegd in de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. De huurovereenkomst kan op verschillende manieren worden opgesteld. Die kan bepalen dat :

De huurwaarborg dekt alle verplichtingen

Als in de huurovereenkomst staat dat de huurwaarborg ‘alle verplichtingen’ van de huurder dekt, dan worden alle verbintenissen van de huurovereenkomst gedekt door de waarborg. De verhuurder kan de waarborg gebruiken voor de financiering van :

  • Onbetaalde huren
  • Onbetaalde huurlasten
  • Huurschade
  • Elke andere niet-nagekomen financiële verplichting

De huurwaarborg is beperkt tot huurschade

In sommige gevallen kan in de huurovereenkomst worden bepaald dat de dekking van de waarborg uitsluitend beperkt is tot huurschade. De door de huurder verstrekte waarborg kan dus alleen worden ingeroepen om de verhuurder van het gehuurde goed te beschermen tegen huurschade die de huurder tijdens de duur van de huurovereenkomst zou veroorzaken. De verhuurder zorgt er dus voor dat de huurder in staat zal zijn te betalen wanneer de schade aan het gehuurde goed zal moeten worden hersteld.

In dat geval zal de verhuurder de waarborg niet kunnen gebruiken wegens niet-betaling van de huur.

De termijn voor het verstrekken van een huurwaarborg varieert. De termijn hangt af van het type waarborg en van de derde tot wie de huurder zich richt om de waarborg te verkrijgen. Hieronder vindt u de geschatte termijnen bij de voornaamste mechanismen voor het verkrijgen van een huurwaarborg:

Termijnen voor een waarborg op een geïndividualiseerde bankrekening

Alle banken in België bieden die dienst van geïndividualiseerde rekening aan die als huurwaarborg wordt aangeduid. Elke bank heeft zijn eigen termijn voor het openen van een rekening. Sommige banken bieden een online inschrijfformulier aan, maar de handmatige controle van een bankrekeningbeheerder is daarna vereist om een ​​nieuwe rekening te openen.

Of het proces nu online kan worden ingeleid of de huurder naar een kantoor moet gaan, duurt het gewoonlijk minimaal een paar dagen om een geïndividualiseerde huurwaarborgrekening bij een bank te verkrijgen.

Tijdens perioden van lockdown wegens COVID-19 werden die vertragingen aanzienlijk langer omdat het veel moeilijker was om een contactpersoon in het agentschap te bereiken.

Termijnen voor een waarborg e-DEPO

Om een online dossier op e-DEPO te openen, dient u de stappen te volgen die de online Federale Overheidsdienst bepaalt. Sommige gegevens, zoals de identificatiecode van uw verhuurder, kunnen moeilijkheden veroorzaken en het proces vertragen. Over het algemeen duurt het 1 week om de via e-DEPO verkregen huurwaarborg te vorderen.

Termijnen voor een bankwaarborg

Om een ​​bank garant te laten staan voor een huurder door middel van een bankgarantie, moet de bank een aanvraagdossier tot borgtocht instrueren.

De bank wordt gevraagd om namens de huurder, d.w.z. de bank, garant te staan. De huurder moet een dossier samenstellen waarin hij zijn solvabiliteitssituatie aan de bank voorstelt. De samenstelling van dat dossier en de instructie ervan bij de bank vergen meer tijd dan in het kader van een huurwaarborg die op een geïndividualiseerde rekening wordt gevormd.

De huurder zal onder meer moeten bewijzen dat hij in staat zal zijn het bedrag van de waarborg in maximaal 3 jaar door maandelijkse betalingen bijeen te brengen.

Om een bankgarantie te verkrijgen, zijn gewoonlijk enkele weken nodig.

Termijnen voor een waarborg door een derde

Wanneer de huurwaarborg wordt gebaseerd op een borgtochtovereenkomst, is het de procedure om die waarborg te verkrijgen die bepalend is voor de termijn die nodig is om de waarborg te produceren.

Als de waarborg bijvoorbeeld verstrekt wordt door een familielid, zal het solvabiliteitsdossier van dat familielid aan de verhuurder moeten worden voorgelegd om de waarborg te kunnen aanvaarden.

Een ander voorbeeld: als de waarborg wordt verkregen bij een verzekeringsmaatschappij, zal die ook een aanvraagproces voor een waarborg moeten volgen.

Voor het verkrijgen van een borgtocht als huurwaarborg is ten minste een week nodig en dat kan oplopen tot meerdere weken.

Termijnen op Garantie.be

Deze oplossing biedt de snelste tijd om te verkrijgen omdat u de huurwaarborg online aanvraagt.

U kunt uw huurwaarborg in minder dan een uur krijgen.

De huurwaarborg is een van de verplichte documenten die moeten worden voorgelegd bij de ondertekening van een huurovereenkomst voor een onroerend goed. Het is gebruikelijk om vóór de ondertekening van de huurovereenkomst het huurwaarborgcertificaat af te geven, tegelijk met de woningverzekering, die in België gewoonlijk ‘brandverzekering’ wordt genoemd.

Als de huurwaarborg wordt gevormd door de storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening die bij een bank is geblokkeerd, moet de overschrijving van het bedrag verschillende dagen vóór de geplande datum van ondertekening van de huurovereenkomst worden uitgevoerd. Dankzij die termijn zal de bank de ontvangst van het bedrag op de geblokkeerde rekening kunnen vaststellen en de huurwaarborg kunnen afgeven. De bank zal vervolgens per post en/of per e-mail het bewijs van de samenstelling van de garantie aan de verhuurder toesturen.

Er bestaan in België verschillende types steun om het verkrijgen van een huurwaarborg te vergemakkelijken. Die steun is voorbehouden aan personen met onvoldoende financiële middelen.

In België wordt steun aangeboden op regionaal niveau. De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voornamelijk geboden door het Woningfonds en het Brugal-fonds.

Het is nu mogelijk om de geblokkeerde fondsen vervroegd vrij te geven in het kader van de huurwaarborg. Om alles over deze nieuwe kans te begrijpen, kunt u onze pagina over het vrijgeven van de huurwaarborg raadplegen. U zult ons serviceaanbod ontdekken en begrijpen hoe u uw tot nu toe op de bank geblokkeerde tegoeden kunt terugvorderen voor de huurwaarborg. Indien u aan het einde van uw huurcontract bent, zal de vrijgave van de borgstelling plaatsvinden op basis van de overlegging van de staat van beschrijving van het uitgangspand.

Op garantie.be is het mogelijk om als zelfstandige een financiële garant te krijgen. Het proces van controle van het dossier van de aanvrager van een huurgarantie is niet beperkt volgens de professionele status van de huurder. Zelfstandigen kunnen in een paar klikken aanspraak maken op een huurwaarborgcontract.