DE HUURWAARBORG
ZONDER BANKDEPOSITO

1

U vult ons formulier in en aanvaardt ons contract van solidaire huurwaarborg.

U hebt een garant

2

Uw borgstellingsbewijs wordt naar uw verhuurder gestuurd om uw huurwaarborgverplichtingen te dekken.

Uw verhuurder heeft een waarborg

3

U kunt uw huurovereenkomst ondertekenen zonder meerdere maanden huur te moeten blokkeren op een bankrekening.

U ondertekent de huurovereenkomst onmiddellijk

De huurder BLOKKEERT GEEN GELD

De huurder stort geen geblokkeerde fondsen op een bankrekening. We stellen ons garant bij de verhuurder voor de gehele duur van de huurovereenkomst.

Geen waarborg geblokkeerd
Solvabele huurder

DE VERHUURDER VERKLEINT ZIJN RISICO'S

Als garant controleren we de solvabiliteit van de huurder en staan we de verhuurder bij in het beheer van eventuele schadegevallen met een perfecte reactiviteit.

100% DIGITALE INSCHRIJVING IN 3 KLIKKEN

Met onze tools kunnen we in slechts enkele minuten een volledig online inschrijvingstraject aanbieden.

> VERKRIJG UW HUURWAARBORG

ONZE VERPLICHTINGEN

Onroerende verhuur

Verhuur vergemakkelijken

De huurder kan zich verbinden zonder 25% van de jaarlijkse huur te moeten blokkeren. Zonder geblokkeerde fondsen zal de huurder gemakkelijker de huur kunnen betalen.

Onroerende waarborg

Solvabiliteit controleren

Met onze beheertools kunnen we de solvabiliteit van een toekomstige huurder inschatten en de solvabiliteitsrisico's identificeren tijdens de huurovereenkomst.

Waarborg huurder

Het financiële risico dragen

We stellen de huurder vrij en stellen de verhuurder gerust over de last van het financiële risico op de door de partijen ondertekende huurovereenkomst.

Management verhuur

Schadebeheer

Als financiële partij bij het contract zijn we rechtstreeks betrokken bij het schadebeheer tijdens de huurovereenkomst.

Ondersteuning huurder

Reactieve online ondersteuning

Een van de toegevoegde waarden van onze diensten is onze onmiddellijke reactiviteit, onafhankelijk van de gekozen steun om contact met ons op te nemen. De zorg voor klantenservice zit in ons DNA.

Digitale verzekering

100% digitale inschrijving

Onze fundamenten zijn digitaal. We maken maximaal gebruik van wat informatica en netwerken kunnen bieden om onze dienstverleningsopdracht te vereenvoudigen.

KRIJG NU UW WAARBORG

Het proces verloopt online, u hoeft alleen de stappen te volgen om het inschrijvingsformulier in te vullen en uw borgstellingsbewijs voor de huurwaarborg te krijgen

De huurwaarborg is een waarborg die een huurder ten gunste van zijn verhuurder verstrekt in het kader van de huurovereenkomst die ze samen ondertekenen. Met die zekerheid kan de verhuurder zich verzekeren ingeval de huurder een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt.

De huurwaarborg gestort op een geblokkeerde rekening

Dat is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg in België. De huurder opent een speciale rekening bij zijn bank waarop hij het bedrag van de door de verhuurder gevraagde huurwaarborg stort. In ruil daarvoor legt de bank een attest over dat bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder moet worden bezorgd.

Die rekening wordt geblokkeerd voor de gehele duur van de huurovereenkomst en kan alleen worden vrijgegeven in onderlinge overeenstemming tussen de verhuurder en de huurder aan het einde van de huurovereenkomst of bij rechterlijke beslissing.

Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste banken in België die dat rekeningstelsel voor de huurwaarborg aanbieden:

Het is ook mogelijk om die fondsen aan de Depositokas te storten via de dienst e-DEPO die gratis wordt aangeboden door het door het openbaar ministerie van Financiën.

De bankwaarborg

Dat type garantie wordt verstrekt door de bank van de huurder. Dat is de bank die de rekening beheert waarop de inkomsten van de huurder worden gestort. De bank verbindt zich ertoe voor rekening van haar klant op te treden door zich borg te stellen voor haar klant, de huurder, ten gunste van de verhuurder.

Het gaat in feite om een vorm van huurwaarborglening. Die lening, daarentegen, is renteloos voor de bank.

De bank kan die waarborg aan haar klant niet weigeren om redenen van solvabiliteit. In ruil daarvoor verbindt de huurder zich ertoe om de waarborg op zijn oorspronkelijk bedrag te brengen vóór het einde van de oorspronkelijke duur van de huurovereenkomst (maximum 3 jaar). De huurder moet ervoor zorgen dat hij zijn beroepsinkomsten kan ontvangen op een rekening die bij dezelfde bank is geopend.

Als de huurder de regelmatige stortingen voor de samenstelling van de waarborg bij zijn bank stopzet, kan de bank de volledige en onmiddellijke samenstelling van de huurwaarborg door de huurder eisen.

De bankgarantie met het OCMW

Het OCMW is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Er is een OCMW in elke gemeente of stad in België. Alle mensen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen een beroep doen op de sociale bijstand van het OCMW.

In het kader van de huurwaarborg OCMW moet de huurder die niet over voldoende middelen beschikt, zich richten tot het OCMW van zijn gemeente. Het OCMW helpt de huurder bij het verkrijgen van een bankwaarborg, die op de verbintenis van het OCMW berust.

Huurwaarborg geïndexeerd aan een verzekeringscontract

In het kader van een huurwaarborg samengesteld bij een verzekeringsmaatschappij is het principe eenvoudig: de huurder sluit een levensverzekeringscontract af en stort er het bedrag van de huurwaarborg op. De makelaar die de transactie organiseert, legt het attest over aan de verhuurder om hem ervan te verzekeren dat de huurwaarborg is samengesteld. De fondsen worden geblokkeerd en op een levensverzekeringscontract geplaatst. De in het kader van de investering gekapitaliseerde rente wordt in het verzekeringscontract gestort.

De huurwaarborg kan alleen worden vrijgemaakt met de gezamenlijke instemming van de verhuurder en de huurder of door een rechterlijke beslissing. Wanneer de huurwaarborg wordt vrijgemaakt, ontvangt de huurder de gekapitaliseerde rente.

Het meest voorkomende contract in België is de huurwaarborg van Korfine.

De huurwaarborg gewaarborgd door een garant

De waarborgstelling is mogelijk in het kader van een huurwaarborg. De waarborg van de huurder kan komen van een naaste garant of een financiële instelling. De huurder kan een waarborg krijgen van een natuurlijk persoon, zoals een vriend of familielid.

Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen van een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling.

In ruil voor de waarborg betaalt de huurder een jaarlijkse premie die geïndexeerd wordt aan het gewaarborgde bedrag. Het grote voordeel voor de huurder is dat hij geen fondsen hoeft te blokkeren om de garantie te verkrijgen. We bieden die mogelijkheid om snel een huurwaarborg te verkrijgen zonder fondsen te blokkeren.

Le fonctionnement de la garantie fournie à la signature du bail est assez simple, il se détail de la façon suivante :

Constitution de la garantie

texte explicatif

Attestation de la garantie

texte explicatif

Utilisation de la garantie locative

texte explicatif

Libération de la caution locative

texte explicatif

De federale regels die voortvloeien uit de huurwet werden op het niveau van elk gewest in België vervangen door hun eigen wetgeving. In feite definieerde elk gewest in 2018 voor Brussel en Wallonië, en in 2019 voor Vlaanderen, zijn eigen regels op het vlak van residentiële huurovereenkomsten en dus het bedrag van de huurwaarborg.

Het wettelijk maximaal toegestane bedrag voor de huurgarantie verschilt naargelang het type huurgarantie en ook volgens de 3 gewesten in België:

  • In het kader van een eenvoudige bankgarantie of een bankgarantie gefaciliteerd door het OCMW, bedraagt ​​het bedrag van de huurwaarborg 3 maanden huur voor het gehuurde, ongeacht het Belgische gewest waar het vastgoed zich bevindt.
  • Als onderdeel van een huurgarantie vastgesteld op een geblokkeerde rekening:

De verplichtingen van de huurder die onder de huurwaarborg vallen, worden vastgelegd in het huurcontract tussen de huurder en de verhuurder. Het leasecontract kan op verschillende manieren worden opgesteld, het kan erin voorzien dat:

De huurwaarborg dekt alle verplichtingen

Als uit de huurovereenkomst blijkt dat de huurgarantie “alle verplichtingen” van de huurder dekt , dan vallen alle verplichtingen van de huurovereenkomst onder de garantie. De verhuurder kan de huurgarantie gebruiken ter financiering van:

  • Onbetaalde huren
  • Onbetaalde huurlasten
  • Huurschade
  • Elke andere niet-nagekomen financiële verplichting.

De huurwaarborg is beperkt tot huurschade

In sommige gevallen kan het leasecontract voorzien in een beperking van de reikwijdte van de huurwaarborg tot alleen huurschade. De door de huurder verstrekte garantie kan daarom alleen worden aangesproken om de verhuurder van het gehuurde te beschermen tegen huurschade die de huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zou veroorzaken. De verhuurder zorgt er dus voor dat de huurder kan betalen wanneer het nodig is om de schade in het gehuurde te herstellen.

In dat geval zal de verhuurder geen gebruik kunnen maken van de garantie in het kader van niet-betaling van huurprijzen.

De termijn voor het verstrekken van een huurwaarborg varieert. De deadline is afhankelijk van het soort garantie en van de derde partij waarop de huurder zich borg stelt. Hier zijn de geschatte tijden voor de belangrijkste mechanismen voor het verkrijgen van een huurgarantie:

Termijnen voor een garantie op een geïndividualiseerde bankrekening

Alle banken in België bieden deze geïndividualiseerde rekeningdienst aan, aangeduid als huurgarantie. Elke bank heeft zijn eigen deadline voor het openen van een rekening. Sommige banken bieden een online inschrijfformulier aan, maar de handmatige controle van een bankrekeningbeheerder is dan nodig om een ​​nieuwe rekening te openen.

Of het proces nu online kan worden gestart of dat de huurder naar een makelaar moet gaan, over het algemeen moet minimaal een paar dagen worden verwacht om een ​​individuele huurgarantierekening bij een bank te krijgen.

Tijdens perioden van opsluiting als gevolg van COVID-19 zijn deze termijnen aanzienlijk verlengd omdat het moeilijker is om een ​​gesprekspartner in een bureau te bereiken.

Deadlines voor een e-DEPO-garantie

Om een ​​bestand online op e-DEPO te openen, moet u de stappen volgen die door de federale overheidsdienst online zijn vastgelegd. Sommige informatie, zoals uw donoridentificatiecode, kan moeilijk zijn en het proces vertragen. Over het algemeen duurt het enkele dagen voordat deze huurwaarborg verkregen op e-DEPO is vastgesteld ;

Termijnen voor een bankgarantie

Om een ​​bank garant te laten staan ​​voor een huurder door een bankgarantie af te geven, moet de bank een aanvraagdossier voor storting instrueren.

De bank wordt gevraagd om namens de huurder en daarmee de bank garant te staan. De huurder moet een dossier samenstellen dat de solvabiliteitssituatie van de bank weergeeft. De samenstelling van dit bestand dan de instructie binnen de bank vergt een langere periode dan in het kader van een huurwaarborg op een individuele rekening.

De huurder moet onder meer aantonen dat hij in staat zal zijn om het bedrag van de waarborg terug te verdienen door maandelijkse afbetalingen in maximaal 3 jaar.

Het verkrijgen van een bankgarantie duurt doorgaans enkele weken..

Termijnen voor een garantie door een borgstelling van een derde

Wanneer de huurwaarborg is gebaseerd op een borgstellingsgarantie, is het het proces van het verkrijgen van deze borgstelling die de tijd bepaalt die nodig is voor het opstellen van de garantie.

Als de garantie bijvoorbeeld afkomstig is van een familielid, moet deze het solvabiliteitsdossier van dit familielid bevatten om aan de verhuurder te worden voorgelegd voor acceptatie van het deposito.

Een ander voorbeeld: als de aanbetaling wordt verkregen van een verzekeringsmaatschappij, zal deze laatste ook een aanvraagprocedure voor een aanbetaling moeten volgen.

In het kader van het verkrijgen van een borgsom als huurgarantie is de te verwachten periode minimaal 1 week en kan oplopen tot enkele weken.

Levertijden op Garantie.be

Deze oplossing biedt de snelste tijd om de huurwaarborg te verkrijgen.
U kunt uw huurwaarborg in minder dan een uur krijgen.

De huurwaarborg is een van de verplichte documenten die moeten worden verstrekt bij het ondertekenen van de huurovereenkomst voor een woning. Het is gebruikelijk om het huurgarantiecertificaat af te geven alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen.

Als de huurwaarborg wordt gevormd door de betaling van het bedrag op een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening bij een bank, moet het bedrag enkele dagen vóór de geplande datum van ondertekening van het huurcontract worden overgemaakt. In deze periode kan de bank de aankomst van het bedrag op de geblokkeerde rekening noteren en de huurwaarborg afgeven. Vervolgens wordt het attest van het stellen van de garantie door de bank per post en / of e-mail naar de verhuurder gestuurd.

Er zijn verschillende soorten steun in België om het verkrijgen van een huurwaarborg te vergemakkelijken. Deze hulpmiddelen zijn voorbehouden aan mensen met onvoldoende financiële middelen.

In België wordt op regionaal niveau hulp geboden. De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voornamelijk geboden door het Huisvestingsfonds en het Fonds Brugal.