Huurkosten volgens het leasecontract

Elk bezet appartement genereert noodzakelijkerwijs huurlasten. Er zijn twee soorten kosten:

  • Huurkosten met betrekking tot huisvesting;
  • gemeenschappelijke kosten.

In België is er, in tegenstelling tot de meeste landen, geen duidelijk gedefinieerde lijst die de verdeling van de lasten tussen de verhuurder en de huurder toelaat, vandaar het belang van bijzondere aandacht bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst moeten de lasten van de huurder namelijk identiek zijn aan de werkelijke lasten. De verhuurder dient de huurder de lastenstaat te bezorgen. Als de bedragen niet overeenkomen, moet u de tarieven aanpassen.

Is de verhuurder verplicht de lastenstaat aan zijn huurder te overleggen?

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat de verhuurder verplicht is de staat van de lasten over te leggen, met name op grond van artikel 1728ter. Dit artikel vermeldt dat:

vergoedingen en kosten moeten op een aparte rekening worden vermeld

De verhuurder is verplicht om een ​​ander en gedetailleerd overzicht van de lasten mee te sturen, zodat de huurder de lasten kan verifiëren die werkelijk op hem rusten. De huurder heeft het recht bij zijn verhuurder bewijsstukken op te vragen met betrekking tot de huurlasten op het moment van de jaarlijkse regularisatie.

Sommige appartementen bevinden zich in een gebouw met meerdere appartementen die door één persoon worden beheerd. In dat geval hebben huurders de mogelijkheid om de documenten te raadplegen op het hoofdkantoor van de beheerder.

Hoe vaak wordt de afrekening gemaakt?

Er is geen wettelijke bepaling voor een frequentie van tarieven die de verhuurder moet indienen bij de eigenaar. In het algemeen worden huurcontracten opgesteld zodat de boekhouding jaarlijks wordt opgemaakt. In het geval dat de huurder maandelijks zijn lasten betaalt, moeten de lasten aan het einde van het jaar overeenstemmen met de werkelijke bedragen van de onkosten en kan een aanpassing ten gunste van de verhuurder of de huurder worden overwogen.

Kunnen wij een vergoeding krijgen voor een verstrekking van kosten?

Artikel 1728ter van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de teveel betaalde provisies voor door hem ontvangen vergoedingen moet terugbetalen op eenvoudig schriftelijk verzoek van de huurder. Alle leasecontracten worden op deze manier geschreven en geen enkel geval vermeldt het tegendeel.

In de meeste gevallen voorzien de huurcontracten een automatische aanpassing van de tarieven in beide richtingen, wat misverstanden voorkomt. Daarom is het belangrijk om na te gaan of uw huurcontract de volgende clausule vermeldt: “Na ontvangst van de declaratie betaalt de verhuurder of huurder direct het verschil tussen de betaalde provisies en de werkelijke lasten aan de andere partij”.

Opmerking : Een aanpassing van de voorzieningen voor kosten is mogelijk gedurende de 5 jaar volgend op de laatste betaling van de voorzieningen.

Kunnen we de voorziening voor lasten tijdens de huurperiode verhogen?

Het hangt allemaal af van het type lease. Tijdens de huurovereenkomst kan een verhoging van de voorziening worden getroffen indien dit bij de ondertekening van de huurovereenkomst is vermeld. Het bedrag kan worden herzien op basis van de werkelijke uitgaven op basis van het jaar ervoor. Om de pijnlijkheid van het terugroepen van kosten aan het einde van het jaar te vermijden, heeft de verhuurder de mogelijkheid om een ​​maandelijks voorstel voor een aanpassing van de huurprijs te doen.

Kan de verhuurder de regularisatie van mijn huurwaarborg overnemen?

Afhankelijk van de huurovereenkomst is de omvang van de garantie niet hetzelfde. In theorie kan de verhuurder de kosten voor zijn rekening nemen met de door u betaalde huurwaarborg. Daarvoor is onder meer de huurwaarborg voorzien. Het is inderdaad bedoeld om de eigenaar te garanderen in geval van:

  • Schade aan de huurwoning;
  • Onbetaalde of gedeeltelijk betaalde huren;
  • Aanpassing van lasten of lasten die niet door de huurder zijn betaald.

Tot slot biedt het burgerlijk wetboek een wettelijk kader zodat huurder noch verhuurder zich in ongemakkelijke situaties bevinden. Houd er echter rekening mee dat wat voorrang heeft, in wezen de huurovereenkomst is die zal zijn opgesteld.

Daarom moet u bijzonder voorzichtig zijn bij het lezen en ondertekenen van de huurovereenkomst. Dit voorkomt veel complicaties later.

Mochten er na het lezen van de huurovereenkomst bepaalde punten naar u toe komen, laat ze u dan uitleggen. Afhankelijk van de situatie kunnen compromissen tussen verhuurder en huurder worden overwogen om iedereen tot overeenstemming te brengen. In dit geval spreekt het voor zich dat er gezamenlijk een nieuwe huurovereenkomst moet worden opgesteld en ondertekend.